loga

Milan Bo�o - Autoopravov�a Pneuservis Predaj n�hradn�ch dielovMilan Bo�o - Autoopravov�a, Pneuservis, Predaj n�hradn�ch dielov

O firmeServis a slu�byPredaj n�hradn�ch dielov a pr�slu�enstvaPromen�da kabrioletomKontakt

O firmeO firme

V�en� priatelia, na�i partneri, spolo�n�ci, vern� z�kazn�ci.
Ka�d� sa r�d chv�li vybudovan�m svojej firmy v oblasti slu�ieb, obchodu a podnikania. Na�a firma nie je v�nimkou.
Predstav�m najsk�r seba. Ako ka�d� �kol�k, ktor�mu je pr�jemn� v��a benz�nu, t��i sa sta� automechanikom, opravova� r�chle aut� a hlavne povozi� sa na r�znych typoch r�chlych t�to�ov. Mne ��astie prialo zatia� v �ivote a tak sa m�j sen stal skuto�nos�ou. Vyu�il som sa v autosevise v Pie��anoch ako automechanik, potom som pracoval ako prij�mac� technik, no po ne�nej revol�cii som sa rozhodol zalo�i� si svoju vlastn� firmu. Tak sa i stalo, v m�ji roku 1991 som za�al pracova� v na�om rodinnom dome v gar�i. Pr�ca �la od ruky, chu� v podnikan� ma viedla st�le �alej. Z�kazn�kov prib�dalo a priestory u� boli mal�. Za pomoci rodiny a kamar�tov sme vystavali v��iu diel�u, k nej �al�iu a ako roky plynuli, k dielni uk�kov� predaj�u n�hradn�ch dielov, kde m� ��asn� preh�ad o ND �ut moja man�elka, ktor� mi je ve�kou oporou v podnikan�. Vyzn� sa v katal�goch a objedn�van� ND m��em poveda� lep�ie ako hociktor� predava� alebo manager. Ve� m� ekonomick� �kolu a navy�e sme spolu pracovali v autoservise. ھasne sa navz�jom dop��ame, zatia� n�m to v�borne klape v rodinnom �ivote, v pr�ci, aj ke� sme skoro st�le spolu.Od roku 1992 spolupracujem s SOUEaS Pie��any, sna��m sa vychov�va� u��ov, odovzda� im v�etky na�e vedomosti a najlep��ch samozrejme zamestna� v na�ej firme. Dos� som pr�sny na seba, tak isto na u��ov a svojich 3 zamestnancov, no ale ktor� ��f je dobr�.
R�chlos�, prec�znos� a dodr�iavanie chlapsk�ho slova v servisn�ch slu�b�ch a oprav�ch k n�m priv�dza st�le viac a viac z�kazn�kov. Preto moja cti�iados� ma �ah� st�le �alej dopredu, v hlave sa mi zrodil pl�n vystava� nov� autoservis s predaj�ou n�hradn�ch dielov. K�pili sme s man�elkou nehnute�nos� a na zelenej l�ke, d�fam, �e uskuto�n�m svoj pl�n. Predbe�n� projekt mi u� skreslil pod�a mojich predsk�v a doplnil vynikaj�ci architekt Ing. Perneck�. Mysl�m, �e dobr� sa chv�li samo, mo�no preto si na�u autoopravov�u vybrali na Slovensku siln� firmy, kde spolupracujeme ako partneri. Napr.: Elit Slovakia Bratislava, Auto�tangl Tren��n, Bosch Nitra, Autoprima Nitra, Autotechna Zvolen.
Moje �ivotn� kr�do je poctivo pracova�, by� zdrav�, vesel�, usmiaty. To prajem samozrejme i V�m. Dr��m sa 10 r�d v podnikan�: najsk�r sa dobre priprav, postav si jasn� pl�n a n�pl� svojej firmy, vyber si pomocn�kov, vyvi� �silie, priprav sa na mo�n� prek�ky, nekompromisne odol�vaj korupcii, udr�iavaj dobr� vz�ahy, venuj dostatok pozornosti de�om, po��taj s pr�padn�mi �a�kos�ami, ur�i si priority, vychov�vaj si n�stupcov tak ako ja s mojou man�elkou.