loga

Milan Bo�o - Autoopravov�a Pneuservis Predaj n�hradn�ch dielovMilan Bo�o - Autoopravov�a, Pneuservis, Predaj n�hradn�ch dielov

O firmeServis a slu�byPredaj n�hradn�ch dielov a pr�slu�enstvaPromen�da kabrioletomKontakt

Predaj ND a pr�slu�enstvaPredaj ND a pr�slu�enstva

PREDAJ ND

Svetlomety, svetl�, smerovky, skl� svetiel, sp�tn� zrkadl�, kapoty, blatn�ky, �el�, prahy, n�razn�ky, lemy blatn�kov, sp�nacie skrinky, z�mky dver�, roho�e, podlahov� gumy a koberce, magnetick� nosi�e ly��.

Castrol

logo Castrol Pri k�pe filtra a oleja CASTROL v na�ej opravovni v�mena oleja, filtra zdarma a na po�kanie.

Pr�vesn� voz�ky PONGRATZ

Predaj kvalitn�ch celopozinkovan�ch vozikov od zmluvnej firmy PONGRATZ, mo�nos� mont�e nadstavieb, plachiet, dr�iakov rezervn�ho kola. Podrobnej�ie info arrow

voz�kvoz�k

Autosklo

Predaj, v�mena a vyrez�vanie �eln�ch skiel, spolupracujeme s firmou HORNET, k pr�ci pou��vame elektrick� vyrez�va�ku FEIN SPECIALSCHNEIDER, elektrick� vytl��a�ku tmelov. Pon�kame aj opravy skiel po�koden�ch od kamienkov.

Proti�mykov� vyv��en� vani�ky do kufra

Odoberate�n� vani�ka presne tvarovan�, stred m� proti�mykov�, tak�e tovar V�m nelieta po kufri, mo�nos� vybra�, vy�isti�, vystrieka� vodou, vlo�i� nasp�.

Autopo�ahy

Predaj a mont� autopo�ahov, na uk�ku si mo�no v predajni vybra� pod�a vzorkovn�ka odtie� farby. Pred�vame bu� univerz�lne autopo�ahy alebo po�ahy origin�l na jednotliv� typy vozidiel.

po�ah 1po�ah 2po�ah 3po�ah 4

Metabond, Slick

METANOVA - nov� gener�cia produktov Metabond
V�hody Metanova:
* ochra�uje vn�torn� priestor strojov a s�stavne ich �ist�
* v�razn� zn��enie vn�torn�ho trenia
* zn��enie prev�dzkovej teploty a hlu�nosti
* zn��enie spotreby
* pred�enie �ivotnosti
* ochrann� ��inok aj pri strate olejovej n�plne-dojazd do 20 km

imageimageimageimage

Autoseda�ky, autochladni�ky

Zapo�i�iavanie autoseda�iek, autochladni�ky 12V 24 litrov, v lete chladia, v zime udr�uj� teplotu.

Thule

Predaj ale i zapo�i�iavanie - stre�n� boxy a nosi�e. Vyu�ite na�e slu�by v zimnom a letnom dovolenkovom obdob�, vytvorte si pohodlie vo vn�tri vozidla, lebo bato�inu alebo ly�e uschov�te do stre�n�ho boxu na streche V�ho vozidla.

foto1nosi�

nosi�foto2

Loctite

Sekundov� lepidl�, tmely na karos�rie, �istiace prostriedky interi�r, exteri�r, zais�ovanie skrutiek proti uvo�neniu, �isti� brzd a spojky, lepidl� na p�zdr� a lo�isk�, tekut� kov na hlin�k, oce�, liatina.