loga

Milan Bo�o - Autoopravov�a Pneuservis Predaj n�hradn�ch dielovMilan Bo�o - Autoopravov�a, Pneuservis, Predaj n�hradn�ch dielov

O firmeServis a slu�byPredaj n�hradn�ch dielov a pr�slu�enstvaPromen�da kabrioletomKontakt

Servis a slu�byServis a slu�by

Oprava automobilov

Pon�kame opravy a servis v�etk�ch druhov automobilov a zna�iek.

Emisn� kontroly benz�n aj diesel

Vykon�vame na po�kanie od 7:15 - 15:15 hod. pondelok a� piatok. Povinnos� predlo�i� VTP. Aj Daewoo Tico.

emisn� kontrola - n�lepka

Poz�ru�n� prehliadky

Na vozidl� Fel�cia, Oct�via, F�bia, origin�l doplnky, ��ta�ka z�vad �koda, VW, Audi, Seat.

Pneuservis a predaj pneu

Predaj a servis zna�iek Matador, Barum, Continental, Semperit, Firestone, Bridgestone, Michelin a Kl�ber - pre n�ro�n�ch vodi�ov. V oblasti pneumat�k je pre vodi�a vozidla najd�le�itej�ia bezpe�nos�, pohodlie, dlh� �ivotnos�.

pneupneupneu

�a�n� zariadenie

Na�a firma pred�va a z�rove� i montuje �a�n� zariadenia na v�etky typy osobn�ch �ut, vystav�me opr�vnenie o mont�i pre Pol�ciu.

�a�n� zariadenie�a�n� zariadenie

Opravy a plnenie klimatiz�ci�

Bosch - logo Klimatiz�cia - opravy, plnenie, �istenie v�parn�kov. H�adanie �niku chladiva UV farbivom a �ucha�kou.

CONSTRUCT

Mont� mechanick�ho zabezpe�enia vozidiel proti kr�de�i. Princ�p zabezpe�enia spo��va v uzamknut� radenia vo vozidle. Zariadenia montujeme na v�etky druhy zna�iek automobilov.
Obsluha: odomknutie a zamknutie sa vykon�va len oto�en�m k���ika v z�mkovej vlo�ke.
Mo�nosti pou�itia: na v�etky s�riovo vyr�ban� osobn� vozidl� s mechanickou, tak aj s automatickou prevodovkou.
Umiestnenie vo vozidle: zariadenie je umiestnen� v��inou v stredovom tuneli vozidla. V interi�ri je vidite�n� len z�mkov� bezpe�nostn� vlo�ka.
V�hody a hlavn� znaky: robustnos� a vysok� spo�ahlivos�, jednoduch� a bezpe�n� obsluha, z�mkov� vlo�ka GUARD G700 zodpoved� najvy���m eur�pskym triedam bezpe�nosti, zariadenie je po namontovan� vo vozidle nerozoberate�n�, vlastn� najvy��ie atesty kriminalistick�m �stavov a policajn�ch sk��obn�
Poistenie: Ve�a pois�ovac�ch �stavov po�aduje zabezpe�enie t�mto ��inn�m zariaden�m ako podmienku pre uzavretie poistnej zmluvy a s��asne pon�kaj� v�hodnej�ie pois�ovacie podmienky.

foto1foto2foto3

Tepovanie a �istenie interi�rov

Na tepovanie pou��vame najmodernej�� pr�stroj zn. K�rcher, kozmetiku od firmy TURTLE WAX.

Mont� MetaBLUE - Bluetooth hands-free sady

Bezdr�tov� hands-free sada kompatibiln� s v��inou mobiln�ch telef�nov podporuj�cich technol�giu bluetooth. MetaBLUE sa sklad� z �stredne, kabel�e a modrej LED kontrolky s tla�idlom. Spr�vna vo�ba kvalitn�ho v�robku zna�ky MetaSystem. V�aka technol�gii bluetooth nie je potrebn� pripoji� mobiln� telef�n k hands-free sade k�blom. Prenos hovoru prebieha bezdr�tov�m prenosom. Telef�n mo�e zosta� hoci aj vo vrecku.

Mont� automatick�ho zap�nania svetiel